Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 3/2011

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Nulli secundus!


Per-Olov Lisén – vice förbundsordförande

Aldrig tvåa, nulli secundus, fick jag lära mig när jag tjänstgjorde på IB4 i Linköping. Är man etta på bollen så har man initiativet. Är man tvåa så har man inte det. Luftvärnsförbundets historia visar att den attityden kan ha enorm betydelse.

Luftvärnsförbundet bildades i en tid då lufthotet var levande hos en bred allmänhet. Luftvärnet fanns fortfarande inte som truppslag, och Flygvapnet var under uppbyggnad. Frivilliga krafter skötte luftvärnet av Stockholm under andra världskriget. Samtidigt som juniorerna var med i Luftvärnspojkarna och seniorerna testamenterade betydande summor för inköp av luftvärnskanoner. Det var en folkrörelse. Och man var etta på bollen, hade initiativet!

Så bildades Luftvärnet som truppslag och regementen etablerades på flera orter i landet. Luftvärnsförbundet fick en annan roll. Så småningom fick vi en allt djupare fredstid. Andra världskriget var avslutat. Kalla kriget tog också slut. Försvarsfrågorna blev allt mer perifera för den breda allmänheten. Försvarsmakten organiserades om och fick uppgifter som inte enbart handlade om att försvara territoriet. Luftvärnsregementena försvann ett efter ett. Kvar blev Luftvärnsregementet i Halmstad.

Vilken roll ska då Luftvärnsförbundet ha i detta nya försvar? Vilka bollar ska vi springa på och hur ska vi bli etta på dem? Jag vill lyfta fram tre roller som jag ser som viktiga.

För det första måste vi vara en ledande förkämpe för luftvärn som en omistlig del av försvaret, inte minst vid försvaret av Stockholm. Det är ju där vi har våra rötter 85 år tillbaka i tiden! Denna uppgift är främst pedagogisk. Vi måste sprida kunskap och insikt om luftvärnets nödvändighet för ett komplett luftförsvar. När vi lyckas med detta så kan luftvärn få en mer framträdande plats i det nationella försvaret. Vi kan också få luftvärnsförband som deltar i internationella insatser, kanske bemannar en radarstation som sköter luftrumsövervakning där annan radar inte når. Bara för att nämna några exempel.

För det andra ska vi vara en utbildare inom försvar i allmänhet och luftvärn i synnerhet. Vi har goda utbildare såväl inom våra egna led som i vårt kontaktnät och vi har en unik utbildningsplattform i vår kursgård Lvbyn. Vi genomför utbildningar i samarbete med Försvarsutbildarna. Vi har försvarsupplysning. Vi stöder en krigsförbandskurs på Luftvärnsregementet. Vi genomför en egen utbildning om luftförsvar av Stockholm nu i augusti-september.

För det tredje ska vi vara ett vattenhål för övertygade luftvärnsentusiaster i hela landet. Liksom i de kamratföreningar som luftvärnsregementena lämnat efter sig så spelar den militära kamratskapen en viktig roll även hos oss. Hur gott är det inte att sitta i stridsvänners lag och ägna en kväll åt historie(om)skrivning?

Genom att ta dessa tre roller så tror jag att Luftvärnsförbundet kan bygga vidare på våra grundares entusiasm och idealism, till nytta för såväl våra medlemmar som för Försvarsmakten och landet.

 

Åter till denna sidas topp