Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 1/2012

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Varför finns Luftvärnsförbundet?


Per-Olov Lisén – vice förbundsordförande

Frågan kan tyckas trivial och lite förolämpande. Det vet man väl… Eller gör man det? När frågan slumpvis ställdes till olika medlemmar så blev svaren väldigt olika och ofta rätt trevande. Olika förväntningar, olika syn. Dags att konsultera stadgarna. Där finns ju en syftesparagraf som vi borde kunna luta oss mot.

Trodde man. Men så var icke fallet. Låt oss då slå fast följande: Vision utan handling är drömmar. Handling utan vision är tidsfördriv. Vision med handling kan förändra världen! Därför har Luftvärnsförbundet påbörjat ett visionsarbete som pågått sedan i våras. Vi jobbar enligt en metod där vi först söker efter kärnan för Luftvärnsförbundets existens, dess vision och därmed också svaret på den inledande frågan: Varför finns Luftvärnsförbundet?

När denna fråga är besvarad så delas visionen upp i ett antal övergripande huvudmål. Dessa delas i sin tur upp i mål och delmål. Därefter förverkligas delmålen genom ett antal konkreta aktiviteter, som alla blir spårbara till den övergripande visionen. Men åter till frågan - varför finns Luftvärnsförbundet? Det går lättare att hitta fram om man vänder på frågan. Om Luftvärnsförbundet inte fanns, vem skulle då sakna oss? Man kan också med fördel vidga frågan till att fundera över Sveriges luftvärn, vem skulle sakna det om det inte fanns? Om man betraktar det hela ur ett vidare perspektiv så handlar det om grundläggande värderingar. Sverige ska vara ett fritt land! Sveriges frihet och demokrati är värd att försvara! Och detta försvar blir inte komplett utan ett starkt luftvärn.

Luftvärnsförbundets roll är emellertid inte att sätta upp lv-förband. Luftvärnsförbundet kan däremot vara en aktiv och engagerad supporterklubb som på olika sätt stödjer luftvärnet. Det finns ett intresse och engagemang för luftvärnets existens och utveckling. Det är detta som är vår kärna, den plattform som vi står på. Det var där som vår grundare Carl Lovén med flera började på 20-talet, och det är där vi kan bygga vidare idag.

Det bör vara vår uppgift att ge detta engagemang och intresse för luftvärn en arena. Och därigenom stödjer vi luftvärnet! Kopplingen blir tydligare till Luftvärnsregementet och insatsbataljonerna, men också till andra förband där det på olika sätt finns mer eller mindre uttalade luftvärnsfunktioner. Det är kanske i detta härad som vi hittar Luftvärnsförbundets vision och existensberättigande?

Visionsarbetet drivs av förbundsstyrelsens arbetsutskott, och vartefter visionsarbetet fortskrider så vidgas kretsen i olika riktningar. Resultatet kommer att föreläggas förbundsstämman så att alla medlemmar kan vara delaktiga i beslutet om Luftvärnsförbundets vision och inriktning. Hör gärna av dig om du har synpunkter och idéer kring detta.

 

Åter till denna sidas topp