Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 1/2014

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Det kom ett brev . . .


Per-Olov Lisén – förbundsordförande

Så här ett valår så vill jag slå fast att ett starkt luftförsvar är en nödvändighet för att säkerställa militärt och säkerhetspolitiskt manöverutrymme och handlingsfrihet!

För att ha en militär handlingsfrihet värd namnet krävs ett starkt luftförsvar. Det handlar dels om att skydda egna operationer till lands och till sjöss, dels att säkerställa tilltransport av förstärkning - osagt varifrån denna förstärkning skulle komma. Om tilltransport inte är möjlig pga. Ett övermäktigt lufthot så kommer inte förstärkningen fram, vilket i sin tur bland annat leder till en begränsad uthållighet. Detta har belysts i Vårt Luftvärn tidigare, och jag kan konstatera att det efter Georgien-kriget skett en omvärdering av Sveriges behov av luftförsvar. Jag hoppas att detta kommer att återspeglas i kommande försvarsbeslut.

Säkerhetspolitisk handlingsfrihet bygger bland annat på att Sverige har en förmåga att motstå hot där en främmande makt genom militära hot vill tvinga Sverige att agera på ett visst sätt och därigenom sätta Sveriges suveränitet ur spel. Låt säga exempelvis att "främmande makt" kräver att få basera militära förband på Gotland för att "kunna skydda egen verksamhet…"

Förmågan att motstå sådana hot handlar om att på ett trovärdigt sätt kunna göra sig mindre känslig för dem. Vi måste kunna försvara oss om hotet skulle verkställas. Och därmed förlorar hotet sin udd eller blir i vart fall förknippat med en obehaglig kostnad. Kommer hotet från luften så är motmedlet ett trovärdigt luftförsvar!

Vi kan konstatera att redskapen för att rikta sådana hot mot Sverige finns i vårt närområde. Frambaseringen av Iskander till Kaliningradområdet är ett exempel på hur man från rysk sida ökar sitt eget manöverutrymme. Den i såväl tid som rum ökade ryska flygverksamheten över Östersjön är ytterligare ett exempel. Också storövningen Zapad-13 hade tydliga "invasiva" inslag.

På detta tema har Luftvärnsförbundet genomfört försvarsupplysning under hösten. Vi har besökt FRA och fått veta mer om signalspaning i en globaliserad IT-värld. Vi har också fått en initierad genomgång av det militära läget i Ryssland.

När jag summerar 2013 så konstaterar jag att ungdomsverksamheten och kursgården Lvbyn går bra. Båda dessa har överträffat förväntningarna med råge. Luftvärnsförbundet är etablerat på Facebook sedan i våras, och vi ser att intresset ökar och att det är en utmärkt kanal för spridning av information.

Förbundets utvecklingsområden handlar främst om samverkan. Vi behöver se hur vi bättre kan stödja främst Luftvärnsregementet inom utbildning, rekrytering och försvarsupplysning. Och vi vill se ett ökat samarbete med andra förbund inom Försvarsutbildarna för att ömsesidigt kunna gynna våra medlemmar.

Och så kom det ett brev…

Det var ett brev från en domstol någonstans utanför New York. Luftvärnsförbundet har fått ärva 20000 dollar! Jag vill här passa på att tacka framlidna Noreen A. Grahn för den generösa gåvan och för det engagemang som den visar för ett starkt svenskt luftförsvar.

 

Åter till denna sidas topp