Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 1/2015

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Luftvärn i huvudstaden!


Per-Olov Lisén – förbundsordförande

Det har varit en mycket händelserik höst. Det blir allt tydligare att läget skärps, även i vårt närområde. Kränkningar av svenskt territorium har blivit allt mer frekventa. Vi har kunna följa rapportering i media kring ett alltmer aggressivt beteende hos ryskt flyg.

Händelserna i höstas i Stockholms skärgård gick väl ingen förbi. Utvecklingen i bl.a. Ukraina har inte varit gynnsam. Tonläget höjs i propagandakanalerna. Ryssland pekar i en ny militärdoktrin från december ut NATO som det största hotet.

Moderna och kvalificerade förband kryper allt närmre. Det har bl.a. rapporterats om det ryska luftvärnssystem (S-400 Triumf) med räckvidd upp till 400km som placerats vid gränsen mot Finland och Norge. Det har tidigare främst använts runt Moskva. I mitten av december genomfördes en stor rysk övning över Östersjön där strategiskt bombflyg (TU-95) flög över Östersjön fyra dagar i sträck. "Oöverträffad övning", säger Försvarsmakten. Bilden börjar bli obehagligt tydlig!

Mot bakgrund av detta är det glädjande att se de övningar som genomfördes i Stockholm under november med bl.a. luftvärn grupperat i centrala huvudstaden.

Det är också glädjande att det äntligen börjar gå upp för en bredare allmänhet att vi inte har så starkt och slagkraftigt försvar som många tror. Med denna opinion i ryggen kan en kursändring bli möjlig. Det är Luftvärnsförbundets bestämda ståndpunkt att Sverige behöver ett starkt luftförsvar för att på ett trovärdigt sätt kunna försvara Sverige och vår frihet.

Decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen blev snabbt omdebatterad. Ur vårt perspektiv kan man i alla fall konstatera att försvaret pekas ut som ett prioriterat område för samarbete och samtal. En fråga som snabbt måste upp på agendan är den obalans som ÖB lyfter fram i Försvarsmaktens svar till regeringen med anledning av den rapport som Försvarsberedningen lämnade i maj 2014. ÖB understryker att det på såväl kort som lång sikt finns för lite pengar i förhållande till Försvarsberedningens ambitionsnivå.

Som kuriosa kan nämnas att det ryska försvarsdepartementet i dagarna släppte en rapport om kränkningar av ryskt luftrum av utländskt flyg under 2014. Inga kränkningar förekom, enligt rapporten. Tänk om det omvända varit sant…

Åter till denna sidas topp