Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 1/2016

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Luftvärn och totalförsvar


Per-Olov Lisén – förbundsordförande

När detta skrivs lyssnar jag på överbefälhavaren och försvarsministern på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Du har säkert läst reportagen därifrån vid det här laget. Mycket tal om satsningar på försvaret, även totalförsvaret. Man får höra välbekanta ord, behovet av ett starkt försvar, totalförsvar, tilltro till försvaret, folkförankring… Som ljuv musik i en gammal knekts öron.

Mot bakgrund av detta kan man se de satsningar och moderniseringar som nu sker inom luftvärnet med bl.a. robotsystem 98 och så småningom ersättaren till HAWK. Så även den ökande övningsverksamheten i allt större förband och alltmer komplexa sammanhang.

Även Försvarsutbildarna berörs av detta genom bland annat god tillströmning av medlemmar och en betydande ökning av uppdragen för såväl Försvarsmakten som andra delar av samhället. Totalförsvarstanken uttrycks i termer av att ”stärka samhällets säkerhet”. Ett exempel på detta är det breda utbildningsuppdraget från MSB under beteckning ”För din säkerhet” som det rapporterats om i tidigare nummer av Vårt Luftvärn. Det är också glädjande att den nye överbefälhavaren, general Micael Bydén, betonar betydelsen av frivilligheten inom försvaret. Vi behövs, du behövs!

Utvecklingen inom Försvarsmakten och Försvarsutbildarna ger Luftvärnsförbundet nya möjligheter, och nya utmaningar. Vår långa kamp och argumentation för ett starkt svensk luftförsvar verkar äntligen börja bära frukt. Det handlar nu också om att inom Försvarsutbildarnas kamratskap hitta en roll där vi på vårt sätt bidrar till att stärka samhällets säkerhet i såväl fred som örlog. För hur det ska gå till, genom breddat kursutbud, andra medlemsaktiviteter, kanske tillsammans med andra förbund inom Försvarsutbildarna, pågår planeringsarbetet. Och när det gäller Lvbyn så pågår nu planeringsarbetet för att hitta en ny affärsmodell, driftsform och organisation.

För Luftvärnsförbundet handlar det också om att vi tydligt visar att vi gärna vill bidra högst handgripligt för att stärka det svenska luftförsvaret, och särskilt luftvärnsförbanden. Jag hoppas att vi under våren kan öka samarbetet med Luftvärnsregementet. Budskapet är att Luftvärnsförbundet vill bidra! För att låna försvarsministerns ord, det är dags för genomförande och verkstad.

I detta sammanhang vill jag passa på att hälsa överste Anders Svensson, ny chef för Luftvärnsregementet, mycket välkommen till sin befattning. Vi ser fram emot ett gott samarbete, för luftvärnet!

Åter till denna sidas topp