Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 3/2016

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Vredens Hav


Per-Olov Lisén – förbundsordförande

Svensk sommar. Sol och bad. Smultron och segelbåtar. Stojande sommarlovsbarn. Semester. Ett rofyllt Sverige. Låt oss njuta av det! Låt oss dock inte ta det för självklart!

För bara några veckor sedan pågick Almedalsveckan på Gotland. Där presenterade Kungliga Krigsvetenskapsakademien tre scenarier hur ett ryskt angrepp mot Sverige skulle kunna se ut. Läs gärna mer på:
http://kkrva.se/hur-kan-sverige-angripas/

Jag gör tre reflektioner:

  1. Östersjön måste som operationsområde ses som en helhet, oaktat statsgränser. Alltså: Hettar det till i eller kring Östersjön så blir Sverige mycket sannolikt direkt berört.

  2. Behovet av det kompletta luftförsvaret med såväl flyg som luftvärn har sällan varit tydligare. Det gäller inte minst Gotland, vilket Luftvärnsförbundet framhållit under många år.

  3. Resan från fred till djupaste ofred hittar ständigt nya vägar, allt från strategiska överfallet till dolda påverkansoperationer, vilket vi nu även sett genom inblandningen i det amerikanska presidentvalet. ÖB har vid ett flertal tillfällen understrukit att detta pågår även inom Sverige och mot Sverige.

Östersjön kan snabbt förvandlas från Fredens Hav till Vredens Hav!

De tre scenarierna belyser det allt mer bekymmersamma säkerhetspolitiska läget. Slutsatsen måste bli att vi behöver förbereda oss på bistrare tider. Totalförsvarstanken har väckts till liv igen. Samhället måste bli mer robust och kunna stå emot belastningar betydligt bättre. Och vi måste alla hjälpas åt med detta; det kan inte tillåtas ses som ett särintresse. Det är vårt land, vi måste se till att det funkar!

Det är därför glädjande att notera att regeringen gett i uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att ta fram en sammanhängande planering för att utveckla och stärka totalförsvaret. Den 10:e juni presenterade ÖB Micael Bydén och MSB:s generaldirektör Helena Lindberg en grundsyn med inriktning och aktiviteter för att nå en ökad totalförsvarsförmåga till år 2020.

Det handlar om att hantera hela hotskalan, hur vi kan växla upp den vanliga beredskapen i samhället till att kunna hantera betydlig besvärligare lägen och situationer. Detta är en riktigt grannlaga uppgift. Tänk bara på vårt beroende av datakommunikation och vår begränsade beredskap vad gäller bland annat livsmedel. Vill du veta mer om hur du kan stärka din egen beredskap för krissituationer rekommenderar jag Försvarsutbildarnas kurser ”För din säkerhet”.

Luftvärnsförbundet finns ju som bekant för att vara ett stöd till Försvarsmakten, främst luftvärnet, och för att driva frågor och opinion kring ett starkt luftvärn. Jag ser det som att vi ska vara en energisk och stark ”supporterklubb” till vårt svenska luftvärn, och att vi ska bli alltmer kapabla i att stödja med våra frivilliga krafter. Samverkan mellan Luftvärnsförbundet och Luftvärnsregementet utvecklas nu på ett mycket positivt sätt. Våra ULv-ungdomar deltar på luftvärnskursen i Halmstad på höstlovet, vi bjuds in till vissa övningar och robotskjutningar och vi har gemensamma planeringsmöten. I höst räknar vi med att tillsammans med Luftvärnsregementet kunna ge våra medlemmar möjlighet att fördjupa sig i det aktuellaste inom svenskt luftvärn. Och på lite sikt så ser jag också besök i Halmstad med möjlighet till närkontakt med luftvärn på riktigt.

Slutligen vill jag å Luftvärnsförbundets vägnar rikta vår gratulation till Flygvapnet, som den 1:a juli firade sitt 90-årsjubileum. Flygvapnet är alltså årsbarn med Luftvärnsförbundet, som firar sitt 90-årsjubileum den 10:e december!

 

Åter till denna sidas topp