Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - ledare i nr 1/2017

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Framåt!


Per-Olov Lisén – förbundsordförande

Vi är i en tid där det alltmer satsas på Försvarsmakten. På totalförsvar. Där en insikt om nödvändigheten av ett robust samhälle börjar sprida sig. En insikt om att vi behöver vara rädda om det vi har, för det är inte längre självklart. Och alltmer kommer det bli uppenbart att vi måste hjälpas åt med detta.

För Luftvärnets del så handlar diskussionen inte längre om ifall vi ska ha något luftvärn i Sverige. Det handlar istället om vilka luftvärnssystem ska vi ha, hur mycket och hur snabbt behöver vi det. Perspektivskiftet kom snabbt och har sin motsvarighet inom hela Försvarsmakten.

Perspektivskiftet har ju som bekant sin grund i det snabbt försämrade omvärldsläget. Det innebär att Försvarsmakten behöver rustas och organiseras för att kunna hantera denna nya situation. Men det innebär också att hela samhället måste öka sin förmåga att hantera krigs- och krissituationer. Här har de frivilliga försvarsorganisationerna en roll att spela, en viktig roll. I grunden handlar det om att ta vara på kompetenser, resurser och engagemang i civilsamhället för att stärka samhällets robusthet.

Vi läser dagligen om påverkansoperationer av olika slag. Det kan handla om försök till påverkan av presidentval till mer eller mindre subtila ryktesspridningar, halvsanningar och andra falska bilder som letar sig in i media, in i fikarummet och – in i huvudet. Även här har vi frivilliga försvarsorganisationer en viktig roll att spela. Genom försvarsupplysning i vid bemärkelse. Genom föredrag, möten och studiebesök, men minst lika viktigt i de diskussioner vi som individer deltar i och det exempel som vi visar genom vårt engagemang.

Luftvärnsförbundet kommer in i detta sammanhang, och vi har ju en stolt tradition att bära. Det var ju nu över 90 år sedan förbundet bildades för att med frivilliga krafter bidra till luftvärnet. Då liksom nu hade man upplevt en tid av stora nerdragningar inom försvaret, något som ändrades när oron ökade.

Samarbetet med Luftvärnsregementet utvecklas i mina ögon mycket tillfredsställande. I november genomfördes en mycket uppskattad medlemsaktivitet med bl.a. regementschefen. Under 2017 ser jag fram emot att vi kan få möjlighet till studiebesök på Lv-förband inom ramen för Försvarsmaktsövning Aurora och att förbundet deltar på regementets dag i augusti. Och givetvis ungdomsutbildning Luftvärn på höstlovet med deltagande av våra ULv-ungdomar. Vi behöver också se hur vi kan bidra till rekrytering, vilket ju är en avgörande framgångsfaktor för Försvarsmakten och Luftvärnet.

Vår kursgård Lvbyn ska vara en kursgård för totalförsvaret, som ju behöver utvecklas i stor omfattning framöver. Kursgården blir alltså kvar och öppnar som vanligt i april under ny föreståndare och med ny ledning. Vi kommer att se att mycket kommer att vara sig likt men även en del nya grepp.

Frivilligheten behövs! Och vi i Luftvärnsförbundet är en del av den. Framåt!

Åter till denna sidas topp