Luftvärnsförbundet
- en del av Försvarsutbildarna

 

Försvarsutbildarna

Medlemsinloggning

Lv-förbundets huvudsida

Medlemsbladet Vårt luftvärns huvudsida

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:

Lv-förbundet
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Telefon 08-664 71 89

Pg 59888-8

Vårt Luftvärn - nr 3/2013 Lv-artikel

Luftvärnets befälsutbildningsförbund - till vardags Luftvärnsförbundet - verkar för ett starkt och effektivt Svenskt luftvärn och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Försvarsutbildarna.

 

Försvarsförmågor och luftvärn


Författaren Michael Reberg (med fd 1.Mekdiv stridsledningslur)
- numera sekreterare i Lv-förbundet.

Försvarsmaktens utvecklingsplan påtalar bland annat förmågan att "Påverka mål i luften" (E 204). Hur realiseras då denna förmåga i praktiken av luftvärnet?

En helt fundamental egenskap som först måste säkerställas är naturligtvis att överhuvudtaget kunna upptäcka aktuella luftmål som kan hota svenskt territorium eller andra intressen. Härvid hamnar prestanda för våra sensorer i fokus. Luftmålens höga hastighet gör också att upptäcktsavståndet måste vara tillräckligt stort för att ge eldenheterna (effektorerna) erforderlig förvarningstid.

Teknikutveckling och luftvärnstaktik

Undertecknad fick under min värnplikt som kompanibefäl med robot 70 vid Lv 3 på tidigt 80-tal lära mig att planera strid genom att bedöma troliga inflygningsriktningar med hjälp av fältkartan och tumregeln "flygplan flyger ungefär en mil per minut". Vilket med dåtidens kompanispaningsradar Ps-70 grupperad på maximal radioräckvidd ca 5-10 km framför eldenheterna i hotriktningen gav en hygglig förvarningstid relativt systemkravet på minst tolv sekunder. Även i de lägen då Ps-70 p.g.a. radarstörning endast kunde åstadkomma invisning mot gående mål.


Svensk äldre spaningsradar Ps-70 under framryckning.

Ovanstående enkla taktiserande med robot 70 var rimligt under det kalla kriget kopplat till underrättelseunderlaget att flyghastigheten var relativt låg och att huvudhotet då utgjordes av attackflygplan som fällde sin vapenlast inom några få kilometer från målet. En av de viktigaste kompetenserna hos luftvärnets chefer var att korrekt kunna bedöma inflygningsriktningar.

Detta underlättades av vetskapen om att sovjeternas navigeringsmöjligheter var begränsade. Navigeringen sköttes i princip av chefen i tätflygplanet som m h a en papperskarta följde vattendrag eller andra tydliga konturer i terrängen, och övriga flygplan följde efter chefen. Anfallen utfördes sedan företrädesvis som 180- eller 270-graders traditionella plananfall från lägsta flyghöjd 200 meter. D v s i båda fallen först en förbiflygning av målet, och sedan själva anfallet med fällning av vapenlasten från konstant höjd. Åtminstone att döma av vad vi kunnat observera under sovjetiska övningar…

Teknikutvecklingen har dock gjort den klassiska luftvärnstaktiken, baserad på bedömningar av troliga inflygningsriktningar t ex utefter vattendrag, helt obsolet. Modern navigeringsteknik med satellitstöd medger anfall från valfria riktningar! Möjligen kan man fortfarande bedöma vilka riktingar som inte är möjliga p g a höjder eller andra hinder.

Tumregeln om en mil per minut stämmer dock hyggligt än i dag för traditionella flyganfall eller kryssningsrobotar i halv ljudhastighet (ca 170 m/s), men naturligtvis inte alls för t ex ballistiska missiler som ju dyker mot sina mål i minst tiofalt högre hastighet.

Åter till denna sidas topp

Fri sikt

Fundamentala begränsningar som ingen sensor kan bortse från, hur modern den än är, är terrängen och jordrundningen. Den fria sikten R (i km) mellan två positioner på olika höjd över jordytan, h1 och h2 (i meter), m h t jordrundningen kan överslagsmässigt beräknas som summan av rötterna ur höjderna multiplicerat med fyra.


Ekvation för överslagsberäkning av fri sikt över horisonten.

Exempelvis kommer den fria sikten över en vattenyta från en fartygsradar med antennen monterad på 16 meters höjd mot en sjömålsrobot på 4 meters flyghöjd att bli ungefär 24 km. Terränghinder kan naturligtvis komma att skymma den fria sikten, men ovanstående överslagsberäkning m h t jordrundningen brukar fungera bra även inne över land - om man bara får upp sensorerna på dominerande höjder.

Sensornätverk

Kryssningsrobotar är dock framtagna just för att kunna "kryssa" sig in på låg höjd och i radarskugga bakom olika terränghinder. Samtidigt som dessa och många flygplan numera ofta signaturanpassas med s k Stealth-teknik för att minska upptäcktsavståndet även när det är fri sikt. Ovanstående i kombination med telestörning kräver att våra sensorer samarbetar i stora nätverk och att leverans av invisning till eldenheterna måste kunna ske flexibelt utifrån den eller de sensorer som just för stunden ser målet.


Rysk kryssningsrobot "Sunburn/Moskit"

Det moderna lufthotet innefattar förutom traditionella flygplan och helikoptrar också obemannade dito, s k "drönare", respektive kryssningsrobotar - samt ett ökande inslag av ballistiska missiler. Traditionell luftvärnsradar har ofta en "blind strut" uppåt, och ser därför inte dykande ballistiska missiler. För detektion av dessa krävs särskilda sensorer med mycket höga prestanda, och helst samarbete med andra nationer för att få erforderlig förvarning.

Åter till denna sidas topp

Flygstridskrafterna


Svenskt stridsflygplan JAS 39 "Gripen"

Flygvapnet har naturligtvis en viktig roll i luftförsvaret. Dess luftbevakningssystem är en central del i sensornätverket, samtidigt som flygplanen kan bidra med såväl inhämtning av underrättelser som jaktinsatser mot flygande vapenbärare och attack mot flygbaser eller avfyringsplatser för kryssningsrobotar och ballistiska missiler. Dimensionerande begränsningar för flygstridskrafterna är dock jaktens korta uthållighet i luften, och det politiskt känsliga i att utföra preventiva attackanfall mot avfyringsplatser. Detta kan jämföras med luftvärnets styrkor att vara utpräglat defensivt, och därmed "politiskt korrekt", samt långa uthållighet över tiden.

Luftvärnets eldenheter - "effektorer"

Under den senare delen av det "kalla kriget", med Sovjetunionen som presumtiv och hittills oöverträffat farlig huvudmotståndare, disponerade Sveriges luftvärn ca 1000 eldenheter (effektorer). Varav ungefär hälften då utgjordes av eldrörs- respektive robotsystem, med en kärna på ca 50 kompanier robot 70 om totalt ca 450 eldenheter.

Behovet av eldenheter är naturligtvis starkt kopplat till hur många objekt som behöver Lv-skydd, lufthotet mot dessa och eldenheternas prestanda. Listan över skyddsvärda objekt i Sverige kan göras mycket lång: städer, hamnar, broar, ledningsplatser, flygbaser, marinbaser, manöverförband, artilleri, luftlandsättningsfält, etc, etc… Utan ett potent luftvärn som skyddar baserna lär t ex inte ens de mest kvalificerade stridsflygplanen bli särskilt långlivade i en konflikt mot en fiende värd namnet.


Ny svensk luftvärnsrobot 98 "IRIS-T SLS"

Försvarsmaktens nuvarande insatsorganisation innehåller ett mycket svagt luftvärn med endast något enstaka tiotal eldenheter bestående av lvkv 9040, lvrb 70, lvrb 97 "HAWK" och på sikt även lvrb 98 "IRIS-T SLS" som ersättare till lvrb 70. En kvantitet som naturligtvis är alldeles otillräcklig för Sveriges behov mot det moderna lufthotet. Relaterat bl a till Rysslands upprutning och frambasering av kvalificerade system med lång räckvidd till dess västligaste delar och Irans utveckling av massförstörelsevapen med lång räckvidd.

Vårt nuvarande luftvärn är därför närmast är att betrakta som en minimal "demonstrator" för att vidmakthålla och i bästa fall utveckla personalens kompetens. I händelse av ett akut lufthot kan vi möjligen åstadkomma ett mycket basalt skydd för något enstaka skyddsobjekt mot aerodynamiska (flygande) mål, men inte alls mot ballistiska missiler.

Åter till denna sidas topp

Sverige måste prioritera sitt luftvärn

Något traditionellt invasionshot över landgräns eller hav finns inte i dag eller överskådlig framtid. Lufthotet från långräckviddiga vapensystem, som i synnerhet kryssningsrobotar och ballistiska missiler, föreligger dock redan idag och ökar kontinuerligt. Något som bl a blev obehagligt tydligt under påskens ryska anflygningsövningar mot Svenskt territorium med tunga kryssningsrobotbärare och tillhörande jakteskort. Det återstår väl att se om den svenska oförmågan att reagera på denna "påhälsning" inbjuder till en upprepning. Kanske redan under den kommande ryska storövningen "Zapad 13" nu i september?

Flygplan JAS 39 som främst är optimerat för "dog fights" mot andra flygplan och är politiskt "inkorrekt" för attackanfall, kan inte längre tillåtas att förbruka huvuddelen av vårt blygsamma försvarsanslag. Samtidigt som stora delar av våra försvarsresurser används för att föra andras krig på avlägsna platser utan klara mål och syften.

Sverige måste våga ta hårda prioriteringar. Snarast bort från dagens "långt-bort-i-stan-doktrin" med huvudsyfte att vara "bror duktig" i den internationella politiken i kombination med stora satsningar på JAS-flygplan och andra stridskrafter för ett traditionellt invasionsförsvar, till förmån för ett starkt luftvärn mot det moderna och reella lufthotet mot vår befolkning och vårt territorium. Annars blir den kanske viktigaste militära förmågan endast ett teoretiskt önsketänkande!

Michael Reberg - förbundssekreterare

Åter till denna sidas topp